حدیثی از آسمان
امیرالمومنین (علیه السلام): هرکه بدون آزمایش دوستی انتخاب کند به ناچار به همنشینی با بدان گرفتار خواهد آمد