حدیثی از آسمان
امام باقر علیه السلام : برای رقت قلب ،زیاد در خلوتها ذکر بگو